تعریف بافت پلی فونیک

مروز با تعریف بافت پلی فونیک با شما خواهیم بود.

بافت پلی فونیک اجرای همزمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیتی کم و بیش یکسان داشته باشید باقی را پدید می آورد که پلی فونیک – چندصدایی – نامیده می شود.

در بافت پلی فونیکه چندین خط مئودیک از نظر نمود موسیقایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هنگامی که اجرا کنندگان موسیقی جاز همزمان ملودی های متفاوتی را بداهه برداری می کنند نیز بافتی پلی فونیک بدید می آید.

می تونی به موسیقی بعد می بخشد و آن را با پرسپکتیو در نقاشی مقایسه کرده اند.

هر حطه سبب غنا و تعاتی خط دیگر می شود.

این ارتباط تعالى بحت متقای به نمایانگر تفاوتی میان موسیقی و گفتار است.

هنگامی که چندین نفر همزمان مطالب متفاوتی را بیان می کند.

حال ممکن است گج کننده باشد اما اجرای همزمان ملودی های متفاوت توسط چند آوازخوان می تواند صداهایی بار بیانگر پدید آورد.

في تنفيق و میختن خط های ملودیک همزمان برای دستیابی به آمیزهای بامعنا و موسیقایی ، کنترپوان ” نامیده می شود. (اصطلاح بافت تربوائی گاه به جای بافت پلی فونیک به کار می رود.)

لذت از چندین خط ملودیک

برای آن که از مسیر همزمان چندين خط ملودیک در یک قطعه لذت کامل برید شاید لازم باشد آن را بارها بشنوید.

شنیدن مکرر مسبب و قوفی رضایت بخش بر چگونگي درهم تنیده شدن اجزای سازنده كل موسیقی می شود.

اغلب سودمند است که نخست به خط بالایی از برترین خط ملودیک و سپس به خط پای زنم ترین خط ملودیک) و پس از آن به خط های میانی گوش دهیم.

این انتخاب شنیداری، دریافت ما را از ریشه ها و شکل های ملودیک متضاد افزایش می دهد و این امکان را برایمان فراهم می کند که در هر لحظه به چگونگی تأکید بر خط های منود یک گوناگون گوش دهیم.

موسیقی بی فونیک اغلب دربردارنده تقلید است و تقلید هنگامی رخ می دهد که به الشال اجرای ایده ای ملودیک با یک ساز به یک خط آوازی، همان ایده بی درنگ با ساز با خط آوازي دیگر از نو بسان شود.

نمود تقلید جان است که گویی خط های ملودیک گوناگون سازنده بافت موسیقی به پیروی از یک ملودي وأشبیر اجرا می شوند. نمونه آوازي زبر (نغمة Ecout , Row , Rome Your baar ) متالي سموس از تعید ارائه می دهد.

آیین آواز گروهی نمونه ای ات رانده است، آوازی که در آن چندین آوازخوان یک ملودی را می خوانند، اما هرکدام در زمانی متفاوت با دیگری ملودی را آغاز می کنند.

هنگامی که اولین آواز خوان به واژه های Mersity ,merify می رسد دومی تا اوای (irth fri71 the Sree7) پیش رفته و سومی تازه ملودی را با خواندن واژه های Kiw , reite , rent your heart آغاز کرده است.

هر لحظه، تمام خط های آوازی قسمت های منطقی از یک نقمه را اجرا می کند.

چنین راندی، نمونه ای از تقلید کامل و مو به هر است که در آن آوازخوان های مختلف به دنبال مئودی راهبر به تقلید دقیق آن می پردازند.

آها تقید به طور معمولی آزادتر از این است – یک خط ملودیک تقليد ما شد ملودي واهير اغاز شده، اما سپس راه خود را پیش می گیرد.

هنگامی که یک ایده کوتاه ملودیک به سرعت میان خط های گوناگون آوازی با سازی گذر کند داد و ستدی خوشایند میان آنها پدید می آید که در موسیقی پلی فونیک فراوان است.