تعریف گام کروماتیک

امروز با تعریف گام کروماتیک  با شما خواهیم بود.

گام کروماتیک

گام کروماتیک دوازده صدات محدوده اکتاو  – تمام شستی های سفید و سیاه محدود اکتاو بر پیانو گام کروماتیک را تشکیل می دهند.

صداهای متوالی بک کام کروماتیک بر خلاف گام های ماژور و مینوز همگی نامه ای برابر با یکدیگر دارند.

چنان که تصویر صفحه بعد نشان مي دهل فاصته هر صدا با صدای بعدی تیم پرده است.

 

واژه گروها نیکی برگرفته از واژه یونانی کروما به معنای رنگ است.

این اقتباس نام، بر کارکرد سی کام کروماتیک که رنگ سبزی و زینت بخشیدن به صداهای گام های ماژور و بون بوده است اشاره دارد.

گام کروماتیک مانند گام های ماژور و مینور نیست و تونالیتهای را مشخص می کند صداهای این گام القا کنند،

حس حرکت و تشت هستند، في تاريخ موسیقی نگاران ابن گام را برای تداعی اندوه، فقدان و حزنی شدید به کار گرفته اند.

خواهیم دید که در سده يتم این گام از گام های ماژور و مینور مستقل شده و در رده ای از آثار موسیقی به عنوان میناتی ساخت گل اثر به کار گرفته شده است.

مدولاسیون

تغییر تونالیته بیشتر ملودی های کوتاهی که می شناسیم از آغاز تا پایان در یک نوبالبته باقی می مانند، اما، در قطعه های طولانی تر با استفاده از دو یا چند تونالیته، تنوع و تضاد حلق مي شود.

برای نمونه قطعه ای ممکن است در تواليه دو مازور آغاز شود و به تونالیته مل مازو راه برد.

گذر از یک تونالیته به توتالیته های دیگر طی یک قطعه، مدولاسیون نامیده می شود.

مدولاسیون مانند جابه جایی مرتب مرکز ثقل صوتی در قطعه است.