دستگاه چیست

حتمالا برای شما هم این سوال پیش آمده که در موسیقی سنتی دستگاه چیست.

تعریف دستگاه در موسیقی

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی ای از پرده های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می دهد.

هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده است و معمولا بدین شیوه ارائه می شود که از درآمد دستگاه آغاز می کنند.

به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه ارائه کار می رسند، سپس با فرود به گوشه های پایانی و ارائه تصنیف و سپس رنگی اجرای خود را به پایان می رسانند.

موسیقی سنتی ایران شامل هفت دستگاه و پنج آواز است.

هفت دستگاه ردیف موسیقی سنتی ایرانی عبارت اند از

. دستگاه شور

. دستگاه سه گاه

. دستگاه چهارگاه

. دستگاه همایون

. دستگاه ماهور

. دستگاه نوا

. دستگاه راست پنجگاه