سکوت در موسیقی

امروز با تعریف سکوت در موسیقی با شما هستیم.

گاهی مهمترین قسمت یک مکالمه چیزهایی است که گفته نمی شود.

به همین ترتیب، خیلی وقت ها نتهایی که نواخته نمی شوند تأثیر زیادی در قطعه می گذارند.

به این نت»های بی صدا، سکوت می گویند.

وقتی در یک قطعه موسیقی یک علامت سکوت می بینید، نباید کاری بکنید جز اینکه به شمارش ضربها در طول سکوت ادامه دهید.

سکوت چه وقت مهم است

سکوت به ویژه وقتی مهم است که موسیقی ای می نویسید که بقیه اجرا کنند، با اثر آهنگساز دیگری را می خوانید.

چون سکوتها ریتم آن قطعه ی موسیقی را دقیق تر نشان می دهند.

سکوت ها به ویژه در قطعه های موسیقی ای خودشان را نشان می دهند که برای چندین س از نوشته شده باشد. سکوت شمارش ضرب ها را برای نوازنده راحت تر می کند و به او کمک می کند که زمان بندی اش با بقیهی گروه هماهنگ باشد.

سکوت چه وقت مهم است
سکوت چه وقت مهم است

حتی اگر ساز آن نوازنده برای مدتی در قطعه ی موسیقی نقشی نداشته باشد.

همین حالت در مورد قطعه های پیانو هم هست،

یعنی سکوت ها نشان می دهند که دست چپ یا راست یا هر دو کجا باید دست از نواختن بردارند.

حواستان باشد که گول اسمش را نخورید.

سکوت در موسیقی به این معنی نیست که وسط قطعه چرت بزنید.

اگر به صورت منظم سکوت ها را نشمارید، درست مثل وقتی که نت ها را میشمارید، زمان بندیتان به هم می خورد و باعث می شود که کل قطعه از دست برود.