بهترین تنظیم کننده ایران

واقعیتش این مقاله را ننوشتم که بگویم بهترین تنظیم کننده ایران پیمان امیدی است. در واقع در این مقاله قصد…